02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

KS07 ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (LJ)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 ก.ย. 2560 - 5 ก.ย. 2560 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 ก.ย. 2560 - 7 ก.ย. 2560 | ราคา 14,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 ก.ย. 2560 - 9 ก.ย. 2560 | ราคา 14,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ก.ย. 2560 - 11 ก.ย. 2560 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 ก.ย. 2560 - 13 ก.ย. 2560 | ราคา 14,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 ก.ย. 2560 - 15 ก.ย. 2560 | ราคา 14,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ก.ย. 2560 - 17 ก.ย. 2560 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 ก.ย. 2560 - 19 ก.ย. 2560 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 ก.ย. 2560 - 21 ก.ย. 2560 | ราคา 14,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ก.ย. 2560 - 23 ก.ย. 2560 | ราคา 14,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ก.ย. 2560 - 25 ก.ย. 2560 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 ก.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560 | ราคา 14,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 ก.ย. 2560 - 3 ต.ค. 2560 | ราคา 15,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ก.ย. 2560 - 1 ต.ค. 2560 | ราคา 15,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ


วันสอง อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) – ชมสะพานกระจกแก้วใส (Soyanggang Sky Walk) – ชมป้อมฮวาซอง


วันสาม โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นได้ไม่จำกัด) – Shop Line Store - COSMETIC OUTLET - อิสระช้อปปิ้งตลาดขวัญใจวัยรุ่น “ตลาดฮงแด”(ย่านมหาลัยฮงอิก)


วันที่สี่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน (RED PINE)– ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – อินซาดง (Insa-Dong) ถนนคนเดิน – ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโชเกซา – อิสระช้อปปิ้งตลาดเมียงดงชื่อดัง


วันที่ห้า ศูนย์โสมเกาหลี – พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) – พลอยแอมมาทีส – ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก – ละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน 
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.  / นำขึ้นเครื่องได้ 12 กก.
- มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
- ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ (30,000 วอน หรือ 1,000 บาท /คน/ทริป)
- ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดาวน์โหลดไฟล์