02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

HP03 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า – พระใหญ่นองปิง 4 วัน 3 คืน (EK)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560 | ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 ก.ย. 2560 - 3 ต.ค. 2560 | ราคา 22,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 | ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560 | ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 | ราคา 23,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 | ราคา 23,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท


วันที่สอง (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต


วันที่สาม ฮ่องกง – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซ็นพอลล์ – เซนาโดสแควร์ – THE VENETIAN


 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะชั้นทัศนาจรตามรายการ (กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน)
- ค่าภาษีสนามบินไทย - ฮ่องกง
- ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 30  กิโลกรัม / 1 ท่าน
- ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
- ค่าอาหารตามที่ระบุอยู่ในรายการ 
- ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 
(สายการบินเอมิเรตส์ 30 กิโลกรัมต่อท่าน (กี่ใบก็ได้) ส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 683 บาท) 
(กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่เกิน 24 นิ้วท่านต้องเสียค่าระวางน้ำหนัก (บนเรือฮ่องกง-มาเก๊า) 25 ดอลล่าฮ่องกงต่อใบ/ต่อขา)
- ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มก่อนการเดินทาง
- ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น  ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า /พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ
- ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้ 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดบริการ
- ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 4 วัน 80 ดอลล่าร์ฮ่องกง เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก  / หัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป)
ดาวน์โหลดไฟล์