02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

CIG01 แพ็คเกจล่องเรือ ไต้หวัน - ญี่ปุ่น 5 วัน 4 คืน (TG)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 ส.ค. 2560 - 3 ก.ย. 2560 | ราคา 39,500 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ก.ย. 2560 - 17 ก.ย. 2560 | ราคา 39,500 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 | ราคา 39,500 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


Day1 กรุงเทพฯ – ไทเป TG 634 (07.10 – 11.50) ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค – เข้าสู่โรงแรม ช้อปปิ้งตึกไทเป101


Day2 Taipei(Keelung), Taiwan


Day3 Okinawa, Japan


Day4 Ishigaki, Japan


Day5 Taipei(Keelung), Taiwan Arrive 07.00 AM ไทเป – กรุงเทพฯ TG 635 (20.05 – 22.50) เยี่ยมชมวัดหลงซัน – อาหารกลางวันตามอัทธยาศัย ช้อปปิ้งอิสระย่านซิเหมินติง


อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดและภาษีสนามบิน
- โรงแรมที่พักก่อนขึ้นเรือ 1 คืนตามที่ได้ระบุไว้หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน(พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง)
- ห้องพักบนเรือ (พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง / 3 คืน)
- ภาษีท่าเรือ
- Pre-Tour ครึ่งวันในไทเป
- รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-ท่าเรือ-สนามบิน
- ค่าทิปบนเรือห้องไม่มีหน้าต่างและห้องระเบียง @ USD40.50
 
อัตรานี้ไม่รวม
- วีซ่าไต้หวัน (**ไต้หวันยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวไทยเป็นเวลา 30 วัน) เริ่มฟรีวีซ่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 59- 31 กรกฎาคม 61 (ขยายเวลาเพิ่มอีก1ปี)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัทพ์, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ทัวร์บนฝั่งที่เรือจอดเทียบท่า
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดาวน์โหลดไฟล์