02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

CI03 แพ็คเกจล่องเรือ ไต้หวัน - ญี่ปุ่น - เกาหลี 9 วัน 8 คืน (TG)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 ก.ย. 2560 - 10 ก.ย. 2560 | ราคา 55,500 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 | ราคา 55,500 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


Day1 กรุงเทพฯ – ไทเป TG 634 (07.10 – 11.50) ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค – เข้าสู่โรงแรม ช้อปปิ้งตึกไทเป101


Day2 Taipei(Keelung), Taiwan


Day3 At Sea


Day4 Kochi, Japan


Day5 Miyasaki(Aburatsu), Japan


Day6 Kagoshima, Japan


Day7 Busan, South Korea


Day8 At Sea


Day9 Taipei(Keelung), Taiwan Arrive 07.00 AM ไทเป – กรุงเทพฯ TG 635 (20.05 – 22.50) เยี่ยมชมวัดหลงซัน – อาหารกลางวันตามอัธยาศัย - ช้อปปิ้งอิสระย่านซิเหมินติง


อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดและภาษีสนามบินรงแรมที่พักก่อนขึ้นเรือ 1 คืนตามที่ได้ระบุไว้หรือโรงแรมในระดับเดียวกัน (พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง)
- ห้องพักบนเรือ (พัก 2 ท่าน / 1 ห้อง / 7 คืน)
- ภาษีท่าเรือ
- Pre-Tour ครึ่งวันในไทเป
- รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-ท่าเรือ-สนามบิน
- ค่าทิปบนเรือห้องไม่มีหน้าต่างและห้องระเบียง @ USD94.50
- ค่าทิปบนเรือห้องพักมินิสวีท @ USD101.50
 
อัตรานี้ไม่รวม
- วีซ่าไต้หวัน (**ไต้หวันยกเว้นการตรวจลงตราหรือวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวไทยเป็นเวลา 30 วัน) เริ่มฟรีวีซ่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 59- 31 กรกฎาคม 61 (ขยายเวลาเพิ่มอีก1ปี)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัทพ์, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ทัวร์บนฝั่งที่เรือจอดเทียบท่า
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ดาวน์โหลดไฟล์