Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/connectiondb.php:15) in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 2
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์ยุโรป สัมนาดูงาน ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ YPO1 ทัวร์อียิปต์ ไฮไลท์อียิปต์ 5 วัน (QR)
02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

YPO1 ทัวร์อียิปต์ ไฮไลท์อียิปต์ 5 วัน (QR)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   
Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 214

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 220

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 226

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 277

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 285

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/paradise/domains/paradiseworldtour.com/public_html/include/function.php on line 297
29 ก.ค. 2560 - 3 ส.ค. 2560
| ราคา 32,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดฮา-เมืองอเล็กซานเดรีย


วันที่สอง ป้อมปราการอเล็กซานเดรีย-หลุมฝังศพใต้ดิน-กรุงไคโร


วันที่สาม เมืองเมมฟิส-เมืองโบราณซัคคาร่า-เมืองกีซ่า-พิพิธภัณฑ์กระดาษปาปิรุส-โรงงานน้ำหอม-ช้อปปิ้งตลาดข่านเอลคาลิลี่


วันที่สี่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ป้อมปราการ - สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี - กรุงเทพมหานคร


วันที่ห้า กรุงเทพมหานคร


อัตรานี้รวมถึง
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว Qatar Airways (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน)
- ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
- ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
- เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าวีซ่าท่องเที่ยว
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 4 วัน รวมเท่ากับ 20 USD)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 5  วัน รวมเท่ากับ  20 USD)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
ดาวน์โหลดไฟล์