02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

VB05 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ – มุ่ยเน่ – ดาลัด 4 วัน 3 คืน (DD)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 ก.ย. 2560 - 1 ต.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 ก.ย. 2560 - 2 ต.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   5 ต.ค. 2560 - 8 ต.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ต.ค. 2560 - 9 ต.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 พ.ย. 2560 - 5 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 พ.ย. 2560 - 6 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 พ.ย. 2560 - 3 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 ธ.ค. 2560 - 4 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 ธ.ค. 2560 - 5 ธ.ค. 2560 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 ธ.ค. 2560 - 6 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560 | ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560 | ราคา 11,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 | ราคา 12,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 ธ.ค. 2560 - 1 ม.ค. 2561 | ราคา 13,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   30 ธ.ค. 2560 - 2 ม.ค. 2561 | ราคา 14,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   31 ธ.ค. 2560 - 3 ม.ค. 2561 | ราคา 13,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ซิตี้ – อุโมงค์กู่จี – ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อน พร้อมอาหารเย็น + ชมโชว์บนเรือ


วันที่สอง โฮจิมินห์ – ฟานเทียด(มุยเน่) – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – ชมลำธาร FAIRY STREAM


วันที่สาม ดาลัท – CRAZY HOUSE– พระราชวังฤดูร้อน – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – สวนดอกไม้ – ตลาดราตรีดาลัท


วันที่สี่ ดาลัท – โฮจิมินห์ – จัตุรัสโฮจิมินห์ – อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ธเธอดัม – ตลาดเบนถัน กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
- ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ 
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/คน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
ดาวน์โหลดไฟล์