02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

AGL01ทัวร์ออสเตรเลียตะวันตก เพิร์ช – อุทยานแห่งชาติยันเซฟ 5 วัน 3 คืน (TG)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 มี.ค 2560 - 12 มี.ค 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   15 มี.ค 2560 - 19 มี.ค 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   22 มี.ค 2560 - 26 มี.ค 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 มี.ค 2560 - 2 เม.ย 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   19 เม.ย 2560 - 23 เม.ย 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   26 เม.ย 2560 - 30 เม.ย 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 พ.ค. 2560 - 21 พ.ค. 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   31 พ.ค. 2560 - 4 มิ.ย. 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   7 มิ.ย. 2560 - 11 มิ.ย. 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 มิ.ย. 2560 - 18 มิ.ย. 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 มิ.ย. 2560 - 25 มิ.ย. 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   28 มิ.ย. 2560 - 2 ก.ค. 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   2 ส.ค. 2560 - 6 ส.ค. 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 ส.ค. 2560 - 20 ส.ค. 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ส.ค. 2560 - 27 ส.ค. 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   6 ก.ย. 2560 - 10 ก.ย. 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   13 ก.ย. 2560 - 17 ก.ย. 2560 | ราคา 62,800 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   20 ก.ย. 2560 - 24 ก.ย. 2560 | ราคา 62,800 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย)


วันที่สอง เพิร์ธ –ล่องเรือ – เมืองท่าฟรีแมนเทิล - ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค – อิสระช้อปปิ้ง


วันที่สาม อุทยานแห่งชาติยันเซฟ – SAND DUNES - พินาเคิล – ช้อปปิ้ง


วันที่สี่ เพิร์ธ – ตลาดฟรีแมนเทิล – สวนสัตว์พื้นเมือง – โรงงานผลิตไวน์


วันที่ห้า ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
- ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
- ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหักที่จ่าย 3%
- ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
- ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport 
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
- ทิปคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ วันละ 6 AUD /ท่าน/วัน
ดาวน์โหลดไฟล์