02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

NGL01ทัวร์นิวซีแลนด์ แฮมิลตัน – หมู่บ้านฮอบบิตัน 6 วัน 4 คืน (TG)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   14 มี.ค 2560 - 19 มี.ค 2560 | ราคา 52,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   21 มี.ค 2560 - 26 มี.ค 2560 | ราคา 52,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   4 เม.ย 2560 - 9 เม.ย 2560 | ราคา 52,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   18 เม.ย 2560 - 23 เม.ย 2560 | ราคา 52,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   25 เม.ย 2560 - 30 เม.ย 2560 | ราคา 52,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   1 พ.ค. 2560 - 6 พ.ค. 2560 | ราคา 52,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   9 พ.ค. 2560 - 14 พ.ค. 2560 | ราคา 52,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   16 พ.ค. 2560 - 21 พ.ค. 2560 | ราคา 52,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์


วันที่สอง สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ - สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล


วันที่สาม ฮอบบิตัน (มาทามาท่ ) – TE PUIA – เมารีโชว์ – โรโตรัว


วันที่สี่ โรโตรัว – เรนโบว์ สปริง – อโกโดม – เตาโป – น้ำตกฮูก้า


วันที่ห้า ล่องเรือ LAKELAND QUEEN – อ๊อคแลนด์ – อิสระช้อปปิ้ง


วันที่หก สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ - สนามบินสุวรรณภูมิ


 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
- ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
- ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหักที่จ่าย 3%
- ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport 
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ *วีซ่าเดี่ยว 6,100 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาท ต่อ ท่าน
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
- ทิปเจ้าหน้าที่ขับรถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 6 NZD ( ต่อวันในการเดินทาง )
ดาวน์โหลดไฟล์