02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

TTO03 เที่ยวไทย อีสานแซ่บนัว – อุดรธานี – สกลนคร 4 วัน 2 คืน (รถบัสปรับอากาศ)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   23 ก.พ. 2560 - 26 ก.พ. 2560 | ราคา 5,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพ – อุดรธานี


วันที่สอง อุดรธานี – ทะเลบัวแดง – วัดศิริสุทโธ "คำชะโนด"


วันที่สาม สักการะวัดในจังหวัดสกลนคร-กิจกรรม ทำผ้าหมักโคลน-มัดย้อมคราม


วันที่สี่ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน-พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์-ซื้อของฝาก-กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม       
- ค่าที่พักโรงแรม จังหวัดนครพนม 2 คืน หรือเทียบเท่า ห้องละ 2 ท่าน
- ค่ารถโค้ช ปรับอากาศ มาตรฐาน /รถตู้ ปรับอากาศ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามกรมธรรม์
- ค่ามัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %  
- ค่าอาหารเพิ่มเติมนอกเหลือจากรายการที่ระบุ (มินิบาร์
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ
ดาวน์โหลดไฟล์