02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

RZ01 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน (QR)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 ก.พ. 2560 - 15 ก.พ. 2560 | ราคา 29,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   3 มี.ค 2560 - 8 มี.ค 2560 | ราคา 29,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   10 มี.ค 2560 - 15 มี.ค 2560 | ราคา 29,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   17 มี.ค 2560 - 22 มี.ค 2560 | ราคา 29,999 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   24 มี.ค 2560 - 29 มี.ค 2560 | ราคา 29,999 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


วันที่สอง โดฮา – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต


วันที่สาม พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล


วันที่สี่ มอสโคว – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – IZMAILOVO MARKET


วันที่ห้า มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบินมอสโคว์


วันที่หก โดฮา – กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหักที่จ่าย 3%
ดาวน์โหลดไฟล์