02-191-8498

ขออภัยทางเรากำลังจัดเตรียมข้อมูลหน้านี้อยู่ พบกันเร็วๆ นี้คะ

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว
โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลดไฟล์

RGR02 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – ล่องแม่น้ำเนวา 8 วัน 5 คืน (TK)วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   8 เม.ย 2560 - 15 เม.ย 2560 | ราคา 65,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   11 เม.ย 2560 - 18 เม.ย 2560 | ราคา 67,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   27 เม.ย 2560 - 4 พ.ค. 2560 | ราคา 59,900 บาท
วันเดินทาง เดินทาง : วันที่ :   29 เม.ย 2560 - 6 พ.ค. 2560 | ราคา 74,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง


วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – อีสตันบูล


วันที่สอง อิสตันบูล – มอสโคว์


วันที่สาม มอสโคว์ – ซากอร์ส – มอสโคว์


วันที่สี่ มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก


วันที่ห้า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก


วันที่หก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก


วันที่เจ็ด เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – อีสตันบูล – กรุงเทพฯ


วันที่แปด กรุงเทพฯ


อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง กรุงเทพฯ-อีสตันบูล-มอสโคว์//เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-อีสตันบูล-กรุงเทพฯ
- ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
- ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
- ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
- ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด (0.5 Lt)
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 55 USD
- ค่ายกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าภาษีหักที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
ดาวน์โหลดไฟล์